روز: اکتبر 27, 2021

عشق و عاشقی،واقعیت یا مجاز!!💔 ❤️ در میان همه ی تصورات غلطی که درباره ی عشق وجود دارد، استوار ترین و با نفوذ ترین آنها این اعتقاد است که دوست داشتن دیوانه وار کسی عشق واقعی و یا دست کم یکی از مظاهر آن است. عاشق شدن در شکل بسیار حاد آن به عنون وقوع […]