روز: اکتبر 24, 2021

مطب روانپزشکی دکتر شاهمیری 📢چگونه به کودکان پاداش بدهیم: پاداش برای رفتار مطلوب، یک تقویت کننده محسوب می شود. کودک نسبت به کاری که انجام داده احساس خوبی پیدا می کند و در نتیجه این میل در او به وجود می آیدکه آن را تکرار کند. یک تقویت کننده می تواند هر چیزی باشد و […]