دکتر حسن شاهمیری

متخصص اعصاب و روان

بورد تخصصی روانپزشکی

استادیار دانشگاه

ن پ ۹۰۵۲۹